Wszystkie Twoje dane są bezpieczne

Regulamin

Zanim zaczniesz korzystać z serwisu, zapoznaj się z naszym regulaminem. Regulamin serwisu Regulamin turysty aktualizacja: 13-06-2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.alewczasy.pl

1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Gościom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących i dokonywanie ocen Użytkowników i Lokali.
2. Administrator  umożliwia Użytkownikom i Gościom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.
3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.
4. Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.alewczasy.pl równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym Użytkownicy zostają poinformowani przed potwierdzeniem aktywacji usługi:a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym lubb. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem

2. Definicje

1. Administrator – alewczasy.pl spółka jawna z siedzibą w Wieliczce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000677858.
2. alewczasy.pl – internetowy serwis, działający w domenie alewczasy.pl, prowadzony przez Administratora.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Zarejestrowany Uzytkownik – Użytkownik, którego prawidłowość danych została zweryfikowana przez Administratora i który dokonał pełnej aktywacji Konta i opłacił Abonament na zasadach określonych w Regulaminie, w czasie na jaki opłacony został Abonament.
5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała uproszczonej rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Lokal – dom, apartament, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie alewczasy.pl
7. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
8. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Administratora.
9. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem Lokalu zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
10. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
11. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.
12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
13. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika lub Gościa ogłoszenie dotyczące oferowanych lub poszukiwanych usług, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, itd., z wyłączeniem Ofert, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

3. Warunki korzystania z alewczasy.pl


3.1 Ogólne warunki korzystania z alewczasy.pl
1. Warunkiem technicznym korzystania z alewczasy.pl jest posiadanie komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.
2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik i Gość są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
3. Materiały zamieszczone przez alewczasy.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych alewczasy.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów alewczasy.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez alewczasy.pl w prowadzonych przez alewczasy.pl serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie alewczasy.pl do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu oraz Usługi Strony WWW, utworów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty lub zmiany treści w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy: - treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe,- treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,- treść zawiera odnośniki do innych stron,- treść narusza interesy Serwisu,- treść narusza dobre imię Serwisu,- treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,- treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc,- ocena zamieszczona przez Gościa jest, w całości bądź w części, nie związana merytorycznie z oceną Lokalu lub Oferty.
8. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści, oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona treść, ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.  
9. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść, ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.
10. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:
1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
2) Dane kontaktowe uprawnionego;
3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
11. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 10 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu: alewczasy.pl Sp. jawna, ul. Piłsudskiego 99/18, 32-020 Wieliczka.
12. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 10-11, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.
13.  Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 10-11, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.

3.2 Zasady uczestnictwa
1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,  ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.
3. Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Aktywnych Użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji w Serwisie, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach alewczasy.pl i opłacili Abonament. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta może pozostać w serwisie, przy czym będzie to Oferta nieaktywna.
4. Warunkiem publikacji Ofert w ramach alewczasy.pl jest  utworzenie Konta w drodze rejestracji pełnej. Rejestracja pełna polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownika zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego. Użytkownik, który dokonał Rejestracji pełnej, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, może korzystać z Serwisu, jednak nie ma dostępu do funkcjonalności związanych z publikacją Ofert. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Serwis, w szczególności publikacji Ofert musi dokonać Rejestracji pełnej i pełnej aktywacji Konta na zasadach określonych w Regulaminie i przejść proces weryfikacji prawidłowości danych Użytkownika przez Serwis.
5. Rejestracja uproszczona opiera się na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Gościa z danymi podstawowymi tj. adresem e-mail, hasłem, imieniem i nazwiskiem, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach alewczasy.pl. Gość, który dokonał rejestracji uproszczonej może korzystać z Serwisu w zakresie wynikającym z Regulaminu, ale nie może publikować Ofert.
6. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
7. Z chwilą dokonania potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika lub Gościa zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik lub Gość będący Konsumentem może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować serwis alewczasy.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9. Użytkownik i Gość zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.
10. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika lub Gościa.
11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w jego imieniu.
12. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, co musi zostać wykazane stosownymi dokumentami.
13. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne. Użytkownikom oraz Gościom przysługuje w każdej chwili prawo do żądania usunięcia konta utworzonego w Serwisie.
14. Administrator udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą dostęp przez panel administracyjny do korespondencji prowadzonej przez Użytkowników z Gośćmi w ramach podanego przez Użytkownika adresu e-mail. Użytkownik i Gość przyjmują do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.
15. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Gościa nie będącego Konsumentem, Administrator może zawiesić jego Konto.


4. Zasady korzystania z Ofert


4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert
1. W ramach umowy, Aktywny Użytkownik udostępnia w Serwisie za pomocą panelu administracyjnego Ofertę, będącą informację handlową obejmującą Dane:
a) nazwę własną Lokalu, przy czym nazwa ta nie może zawierać wskazania adresu strony www Użytkownika lub Lokalu, nr telefonu, cen, informacji o promocjach, standardzie oraz innych dodatkowych opisów nie związanych z nazwą, w szczególności wskazujących na położenie Lokalu;
b) opis główny Lokalu,
c) opis dodatkowy Lokalu w postaci ofert specjalnych (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc),
d) do 100 zdjęć Lokalu,
e) dane teleadresowe Lokalu,
f) oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie,
g) cennik Lokalu,
h)opis restauracji
i)opis atrakcji
j)opis wydarzeń
2. Przedmiotem Oferty może być jeden Lokal.
3. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian Danych za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne.
4. Użytkownik nie może w ramach alewczasy.pl zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.
5. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni alewczasy.pl i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach danych:a) skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGIb) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,c) elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,d) odnośników do stron internetowych,e) formularzy kontaktowych.


4.2 Opłaty
1. Użytkownik może korzystać z usług serwisu alewczasy.pl polegających na udostępnianiu Ofert w ramach umowy po dokonaniu pełnej rejestracji, weryfikacji danych i uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie alewczasy.pl.
2. Ceny Abonamentu znajdują się na stronie w zakładce „Cennik”. Ceny abonamentu wskazane w Cenniku dotyczą publikacji jednej Oferty w ramach Serwisu.
3. Abonament uprawnia do korzystania z usługi publikacji Oferty w Serwisie przez czas określony, wskazany w Cenniku. Publikacja Oferty Użytkownika dokonywana jest przez Serwis przez czas określony, tj. okres, na jaki został wykupiony Abonament. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci usunięcia części danych teleadresowych.
4. W okresie promocyjnym określonym w Cenniku Użytkownik nie ma możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu. Zakres funkcjonalności wynika każdorazowo z treści zawartej umowy.
5. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.
6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunki Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.
7. W przypadku rezygnacji z publikacji Oferty lub odstąpienia od umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za nie wykorzystany okres Abonamentu.


4.3 Sesja fotograficzna
1. Warunkiem skorzystania z usługi sesji fotograficznej dotyczącej Oferty w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika, b) opłacenie Abonamentu za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;d) uiszczona cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem Abonamentu.
2. Usługę w postaci sesji fotograficznej należy zamawiać z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem. Sesja Fotograficzna obejmuje jeden przyjazd fotografa i wykonanie serii zdjęć Lokalu, z których do Serwisu zostanie wybranych maksymalnie 15 sztuk.
3. W przypadku nieskorzystania z sesji fotograficznej w danym roku kalendarzowym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.
4. Wykonane w ramach sesji fotograficznej zdjęcia są własnością Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika tylko w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza, oraz na jednej stronie internetowej Użytkownika.
5. alewczasy.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o pochodzeniu fotografii (znaku wodnego) na zdjęciach wykonanych w ramach sesji fotograficznej.
6. Zdjęcia z sesji fotograficznej są publikowane w rozdzielczości dostosowanej do standardu Serwisu.
7. alewczasy.pl będąc właścicielem wykonanych podczas sesji fotograficznych zdjęć, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu i na opakowaniach produktów lub usług), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie fotografii godzi się na łączenie tych fotografii z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.


4.4 Tłumaczenie
1. Warunkiem skorzystania z usługi tłumaczenia Oferty na język angielski i niemiecki w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika,b) Abonament musi zostać opłacony przez Użytkownika za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;d) cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem usług.
2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, Użytkownikowi przysługuje prawo do jednorazowego tłumaczenia tekstu składającego się z liczby do 4 000 (czterech tysięcy) znaków w ramach uiszczonego Abonamentu.
3. Usługę w postaci tłumaczenia należy zamawiać z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku nieskorzystania z usługi tłumaczenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.
5. Wykonane w ramach usługi tłumaczenia teksty stanowią własność Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika wyłącznie w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza.
6. alewczasy.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o autorze tłumaczenia (znaku wodnego) na tekście/pod tekstem tłumaczenia.
7. alewczasy.pl będąc właścicielem wykonanych tłumaczeń, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie tłumaczeń godzi się na łączenie tych tłumaczeń z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.

4.5 Sprawdzony obiekt
1. Lokal spełniający kryteria weryfikacyjne otrzymuje oznaczenie „sprawdzony obiekt”.
2. Kryteriami uznania za obiekt sprawdzony jest:a) zweryfikowanie istnienia Lokalu przez wizytę pracownika alewczasy.pl;b) zamieszczenie w Ofercie nie mniej niż 5 autentycznych zdjęć Lokalu wykonanych w ramach sesji zdjęciowej o której mowa powyżej;c) to, że Lokal ma aktywną opcję dodawania opinii i ich nie usuwa oraz ma widoczną co najmniej 1 opinię;d) to, że Lokal jest zarejestrowany w serwisie alewczasy.pl przynajmniej przez 6 miesięcy.
3. Oznaczenie „sprawdzony obiekt”, w formie odpowiedniego znaku graficznego, umieszczane jest w profilu Lokalu Użytkownika, gdy przynajmniej kryterium z lit.
a) ust. 2 zostanie spełnione.4. Spełnienie kryteriów z lit.
b) – d) ust. 2 umożliwia zdobycie kolejnych poziomów weryfikacji. Spełnienie wszystkich kryteriów umożliwia uzyskanie pisemnego certyfikatu potwierdzającego status „sprawdzony obiekt”.
5. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia serwisu alewczasy.pl o zmianach w Lokalu skutkujących niezgodnością oznaczeń „sprawdzony obiekt” ze stanem faktycznym.
6. W razie stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, oznaczenie „sprawdzony obiekt” może być usunięte bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
7. alewczasy.pl, nadając oznaczenie „sprawdzony obiekt”, potwierdza jedynie i wyłącznie fakt odbycia wizyty w obiekcie lub wykonania fotografii, lub fakt aktywności opcji dodawania opinii i nieusuwania dodanych opinii, lub czasu rejestracji Lokalu w Serwisie na moment umieszczenia oznaczenia „sprawdzony obiekt”.

4.6 Oceny i komentarze Informacje ogólne
1. Integralną częścią Serwisu jest panel ocen, który służy do wystawiania przez Gości komentarzy oraz ocen Lokali w zakresie standardu Lokalu.
2. Gość może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Lokalu w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Oferty, Lokalu i związanych z nimi usług.
3. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking Ofert, według uzyskanej średniej liczby punktów, pozwalający Gościom na pozycjonowanie wyszukiwanych Lokali.
4. W ramach udostępnionej podstrony, Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z panelu administracyjnego ocen. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z panelu ocen.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do umieszczenia odpowiedzi do wystawionych mu opinii  i komentarzy za pośrednictwem panelu administracyjnego.
6. Treści ocen, komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających alewczasy.pl. Wystawione oceny, komentarze  i odpowiedzi widoczne będą:
a) dla Użytkownika w panelu administracyjnym,
b) dla pozostałych:i. na stronie zawierającej ofertę Użytkownika w formie średniej ocen gości z możliwością wybrania konkretnej oceny,j. na stronie zawierającej ofertę Użytkownika na liście obiektów w danym mieście w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).
7. W przypadku braku ocen Oferty Użytkownika znajdującej na liście Lokali, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego panelu oceny.
8. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów turystycznych oraz obiektów innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie turystycznym. Obowiązek ten wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).Pouczenie to wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników niebędących Konsumentami naruszające zakaz.
9. Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.
Usunięcie oceny
1. Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.
2. Usunięcie oceny następuje zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1.8. - 3.1.17. Regulaminu.


5. Zasady korzystania z Ogłoszeń


5.1. Ogólne zasady korzystania z Ogłoszeń

1. Integralną częścią Serwisu jest panel Ogłoszeń, który służy Gościom i Użytkownikom do publikacji sporządzonych przez nich ogłoszeń dotyczących oferowanych lub poszukiwanych usług.
2. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta w Serwisie.
3. Treść Ogłoszeń pochodzi od Użytkownika lub Gościa, którzy samodzielnie ją ustalają.
4. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
6. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym, rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Gości.
7. Administrator chroni dane Użytkowników.
8. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie.
9. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji. 
10. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
11. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, a także usunąć Ogłoszenie.
12. Dodawanie Ogłoszeń i zapytań w dziale „Ogłoszenia” jest nieodpłatne.
13.  Użytkownik lub Gość może dodać dowolną liczbę Ogłoszeń.
14. Użytkownik lub Gość dodając Ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących zapytań na Ogłoszenie.
15. Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści Ogłoszenia.
16. W przypadku wykrycia Ogłoszeń nie spełniających wymogów Regulaminu serwisu www.alewczasy.pl należy je zgłosić na adres email: [email protected]


6. Odpowiedzialność stron


6.1  Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności ich za działania stanowiące naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług i towarów objętych Ogłoszeniami i Ofertami Użytkowników i Gości, ich wypłacalność i zdolność do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników i Gości.
2. Administrator ponosi względem Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność za czyny dokonane z winy nieumyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za aktualnie obowiązujący go Abonament. 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści, z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.  4. Odpowiedzialność Administratora wyłączona zostaje względem podmiotów nie będących Konsumentami w przypadku: działania siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Administratora, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie błędu oprogramowania komputerowego, uszkodzenia sprzętu komputerowego, awarii serwerów, działania albo zaniechania podwykonawców, pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, strajku, sporu pracowniczego, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.
6.2 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres email: [email protected]
2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumentami alewczasy.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
3. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.


7. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych alewczasy.pl. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo  do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. W takiej sytuacji Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot opłat poniesionych na rzecz Serwisu alewczasy.pl, proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez alewczasy.pl świadczeń. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
3. alewczasy.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym w punkcie 1 powyżej. 
4. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.
5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Administratora nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU


Przetwarzanie danych i polityka prywatności
1. Dane osobowe Użytkowników i Gości są przetwarzane przez Administratora jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych Regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W celu korzystania z usług Serwisu niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa, adres, telefon, adres e-mail. Przy rejestracji uproszczonej Gość podaje swój adres e-mail, w takim przypadku możliwe jest korzystanie z Serwisu przez Gościa w sposób anonimowy lub przy użyciu pseudonimu.
3. Użytkownik lub Gość może oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu w celu przesyłania informacji handlowej, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.
4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych w celach marketingowych. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w nakażą Administratorowi usunięcie swoich danych z jego bazy.
5. Za datę złożenia oświadczenia przez Użytkownika uważa się datę aktywacji w serwisie alewczasy.pl.
6. Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
7. alewczasy.pl może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez alewczasy.pl jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec alewczasy.pl lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie alewczasy.pl czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
9. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Administrator udostępnia dane Użytkowników, konieczne ze względu na świadczone usługi.
10. Rejestrując Konto w alewczasy.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez alewczsy.pl plików „cookies”, o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z alewczasy.pl. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z alewczsy.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z alewczsy.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.



Regulamin Turysty


NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA TREŚĆ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH AKTYWNYCH GOŚCI ZAREJESTROWANYCH W SERWISIE alewczasy.pl:
1) Regulamin rezerwacji noclegów online w portalu alewczasy.pl
2) Regulamin panelu ocen w ramach korzystania z serwisu alewczsy.pl
3) Regulamin korzystania z ogłoszeń szukam noclegu w serwisie alewczasy.pl
4) Regulamin korzystania z działu Zdjęcia Użytkowników
REGULAMIN REZERWACJI NOCLEGÓW ONLINEW PORTALU alewczasy.pl
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków rezerwacji noclegów online w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.alewczasy.pl
Definicje:
a) Serwis – serwis zapewniający techniczną platformę umożliwiającą dokonywanie rezerwacji online, którego właścicielem jest alewczasy.pl spółka jawna z siedzibą w Wieliczce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677858, NIP 6832094782.
b) Serwis partnerski – jest to portal znajdujący się pod adresem internetowym www.alewczasy.pl, którego właścicielem jest alewczasy.pl Sp. jawna z siedzibą w Wieliczce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677858, w którym właściciele lokali (Użytkownicy) mogą zamieszczać swoje oferty.
c) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie partnerskim i zamieszcza w Serwisie partnerskim Ofertę wynajęcia Lokalu, Restauracji, Atrakcji lub Wydarzenia.
d) Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
e) Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Serwisu partnerskiego, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Serwis partnerski.
f) Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w Serwisie partnerskim.


Art. 2 Postanowienia ogólne
Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Gośćmi, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Ofert oraz dokonywanie rezerwacji Lokalu przez Internet. Każdorazowo przy publikacji Oferty Serwis podaje do informacji Gościa dane Użytkownika świadczącego usługi turystyczne na rzecz Gości, przy których zawieraniu pośredniczy na rzecz Użytkowników. Art. 3 Zasady korzystania z systemu rezerwacji noclegów online
Rezerwacji online może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Warunkiem skorzystania z rezerwacji online jest:
1) Komputera bądź urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www;
2) uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie partnerskim;
3) zalogowanie się w Serwisie partnerskim;
4) akceptacja niniejszego Regulaminu;
Po dokonaniu rejestracji w Serwisie partnerskim system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Gościa („Login”) nie jest zajęty przez innego Gościa. Jeśli Login jest dostępny, Gość może rozpocząć korzystanie z usługi rezerwacji. Jeśli Login nie jest dostępny, Gość może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż zostanie ustalony dostępny Login.
W procesie aktywacji Gość ustanawia swoje hasło.
Podczas aktywacji Gość podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Serwis oraz Serwis partnerski będą korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Gość zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i Hasła.
Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Gościa.
Gościowi nie wolno korzystać z Kont innych Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Gościa do działania w jego imieniu.
Gość może posiadać tylko jedno konto w Serwisie partnerskim. Konta są niezbywalne.
Serwis udostępnia Gościom funkcjonalność umożliwiającą dostęp przez Konto do korespondencji prowadzonej przez Gościa z Użytkownikami w ramach podanego przez Gościa adresu e-mail. Użytkownik i Gość przyjmują do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.
Art. 4 Zasady korzystania z rezerwacji online przez Gości
Gość wyszukuje Lokal przez Serwis partnerski i wprowadza szczegóły przyszłej Rezerwacji korzystając z interaktywnego kalendarza.
W oparciu o informacje wskazane przez Gościa w interaktywnym kalendarzu, Serwis generuje podsumowanie w postaci Wstępnej rezerwacji online, która zawiera między innymi informacje dotyczące Lokalu, terminu Rezerwacji, liczby noclegów, łącznej kwoty do zapłaty oraz wysokości zadatku/zaliczki.


W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Lokalu w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem), rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku zadatek/zaliczka nie podlega zwrotowi.


Art. 5 Zasady anulowania rezerwacji
Zasady anulowania rezerwacji przez Gościa określa Użytkownik we własnym zakresie.
Za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata, która nie może przewyższać kwoty zadatku/zaliczki. Wysokość takiej opłaty ustala Użytkownik.
W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika kwota zadatku/zaliczki podlega zwrotowi w całości.

Art. 6 Odpowiedzialność
Serwis ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie systemu rezerwacji online od strony technicznej.


Za realizację Rezerwacji zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Użytkownika) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Gości odpowiedzialny jest dany Użytkownik. Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu ze strony Gości i zrzekają się za nie wszelkiej odpowiedzialności.
Za jakość usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w Ofertach odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
Art. 7 Przetwarzanie danych i polityka prywatności
Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez Serwis partnerski jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem. Serwis partnerski zawarł z Serwisem umowę na przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych osobowych Gości odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dokonując procesu rejestracji w Serwisie partnerskim, Gość:
- wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis partnerski swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu, w tym do dokonywania rezerwacji online.
- wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu przesyłania informacji handlowych od serwisu partnerskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.
Za datę złożenia oświadczenia przez Gościa uważa się datę rejestracji w Serwisie partnerskim. Oświadczenie Gościa oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłości.
W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Gości Klientów jest Serwis.


Gość ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne.
Serwis partnerski może odmówić usunięcia danych osobowych Gościa, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Serwis partnerski jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe Gości mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Serwisu partnerskiego czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Serwis partnerski udostępnia dane Gości, konieczne ze względu na świadczone usługi.
W momencie wysłania zapytania o nocleg, zakładane jest konto dla Użytkownika mające umożliwić mu dalszą korespondencję z obiektem noclegowym.
Rejestrując się w Serwisie partnerskim, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis partnerski plików "cookies", o ile Gość dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Serwisu partnerskiego. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Gości, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Gości z Serwisu partnerskiego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu partnerskiego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Art. 8 Korespondencja elektroniczna
Gość wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych Serwisu partnerskiego oraz reklam.

Art. 9 Zmiany Regulaminu
Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Serwis partnerski poinformuje na stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Goście będący Konsumentami mają prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.
Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.

Art. 10 Postępowanie reklamacyjne
Gość może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Serwisu alewczasy.pl Sp. jawna, ul. Piłsudskiego 99/18 32-020 Wieliczka, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub Serwis partnerski lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Gościa i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis partnerski może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Gościa.
Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Gościem a Lokalem odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z Lokalem.

Art. 11 Przerwy techniczne
Serwis dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.
W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Gości, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.



REGULAMIN PANELU OCENW RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU alewczasy.pl


W ramach serwisu alewczasy.pl udostępniony został system ocen obiektów noclegowych, na który składa się system komentarzy w formie opisowej i oceny jakości obiektów, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami Internetu. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających alewczasy.pl.
Przedmiot niniejszego regulaminu stanowi określenie warunków funkcjonowania panelu ocen serwisu alewczasy.pl oraz warunków korzystania z niego przez użytkowników sieci internetowej.
Regulamin określa między innymi: prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników Internetu, którzy korzystają z panelu ocen serwisu alewczasy.pl.

Art. 1 Definicje
alewczasy.pl – internetowy serwis, umożliwiający publikowanie Ofert wynajmu miejsc noclegowych oraz ich rezerwację, prowadzony przez alewczasy.pl Sp. jawna z siedzibą w Wieliczce, pod numerem KRS 0000677858, zwany dalej „Serwisem”.
Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie alewczasy.pl
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w alewczasy.pl na zasadach określonych w Regulaminie i składa propozycję wynajęcia Lokalu.
Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę alewczasy.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis alewczasy.pl.
Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z alewczasy.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach alewczaasy.pl.
Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z panelu ocen w ramach serwisu alewczasy.pl.

Art. 2 Zakres podmiotowy Regulaminu
Niniejszy Regulamin wiąże każdego Użytkownika i Gościa, bez względu na to, czy dokonał rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem, oraz bez względu na to czy korzysta z Serwisu alewczasy.pl.

Art. 3 Zakres przedmiotowy Regulaminu
Integralną częścią Serwisu w domenie alewczasy.pl jest panel ocen, który służy Gościom Serwisu do wystawiania komentarzy oraz ocen obiektom turystycznym umieszczonym uprzednio w Serwisie w zakresie: – standardu lokalu
W ramach udostępnionej subdomeny, Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z panelu administracyjnego ocen. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z panelu ocen.
Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji Gości.
Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking Lokali, według uzyskanej średniej ilości punktów, pozwalający Gościom serwisu pozycjonowanie wyszukiwanych Lokali.

Art. 4 Panel ocen
Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Gościom, należy do wyłącznej kompetencji Serwisu.
Gość może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Lokalu w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Lokalu i związanych z nim usług.
Użytkownikowi przysługuje prawo do umieszczenia w panelu odpowiedzi do każdego komentarza oraz oceny wystawionej przez Gości.
Do wystawienia komentarza przez Użytkownika służy udostępniony mu uprzednio panel administracyjny.
Wystawione oceny oraz komentarze widoczne będą:
1) dla Użytkownika w panelu administracyjnym,
2) dla wszystkich Gości:
a) na stronie zawierającej ofertę Użytkownika w formie średniej ocen gości z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),
b) na stronie zawierającej ofertę Użytkownika na liście obiektów w danym mieście w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).
W przypadku braku ocen oferty Użytkownika znajdującej na liście obiektów, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego panelu oceny.

Art. 5 Usunięcie oceny
Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.
Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadku, gdy:
– komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną Lokalu,
– zawiera wulgarne treści,
– jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
– został dodany przez właściciela Lokalu, pod którym został zamieszczony lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
– zawiera odnośniki do innych stron,
– narusza interesy Serwisu,
– jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
– jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,
– wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,
– propaguje przemoc,
– stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.
W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.
Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:
1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
2) Dane kontaktowe uprawnionego;
3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.
Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 4 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres email: [email protected]
Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 4, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.
Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 4, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.
Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.
W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.
Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej oceny.
W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 8, Serwis usuwa zakwestionowaną ocenę z bazy.

Art. 6 Wyłączenia
Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów turystycznych oraz obiektów innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie turystycznym.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).
Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników naruszające zakaz.

Art. 7 Ograniczenia odpowiedzialności Serwisu
Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.
W związku z treścią ust. 1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.



REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ SZUKAM NOCLEGU W SERWISIE alewczasy.pl


Art. 1 Dodawanie ogłoszenia
Ogłoszenie może dodać jedynie aktywny Gość Serwisu, posiadający swój login i hasło w serwisie alewczasy.pl.
Gość może dodać dowolną liczbę ogłoszeń.
Gość dodając ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących udzielonych odpowiedzi na ogłoszenie Gościa.

Art. 2 Dodawanie odpowiedzi
Dowolną liczbę odpowiedzi na ogłoszenia mogą dodawać wyłącznie Użytkownicy, którzy opłacili abonament w serwisie.
Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści ogłoszenia.
Odpowiedź na ogłoszenie nie może być reklamą obiektu noclegowego.

Art. 3 Usuwanie ogłoszeń lub odpowiedzi
Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub odpowiedzi na ogłoszenie bez podania przyczyny.



REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIAŁU ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW


1. Integralną częścią Serwisu jest panel dodawania zdjęć, który służy Gościom i Użytkownikom do zamieszczania w Serwisie zdjęć z podróży.
2. Zamieszczenie zdjęć wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta w Serwisie.
3. Zamieszczając zdjęcia Użytkownik lub Gość oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez alewczasy.pl w prowadzonym przez alewczsy.pl serwisie internetowym, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik lub Gość oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie alewczasy.pl do wykorzystywania zamieszczonych w Serwisie zdjęć.
4. Użytkownik lub Gość jest odpowiedzialny za zamieszczane zdjęcia i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
5. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie Użytkownik lub Gość zezwala na korzystanie ze swojego wizerunku ujawnionego w zdjęciach w ramach korzystania z tych materiałów na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również oświadcza, że uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach Serwisu:- treści i zdjęć naruszających prawa osób trzecich;- treści i zdjęć obrażających inne osoby, przekonania czy religie;- treści i zdjęć sprzecznych z prawem;- treści i zdjęć uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności zawierających treści wulgarne lub pornograficzne;- treści i zdjęć reklamowych;- zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone;- nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku osób trzecich;- linków do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych.- zamieszczania danych kontaktowych (numer Gadu-Gadu, adres email, numer telefonu, itp.) na zdjęciach.
7. alewczasy.pl  zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć bez podania przyczyn.
8. alewczasy.pl nie ma obowiązku informować Użytkownika lub Gościa o usunięciu jego zdjęcia.
9. Dodawanie zdjęć w ramach Serwisu jest nieodpłatne.
10.  Użytkownik lub Gość może dodać dowolną liczbę zdjęć.

ZMIANY REGULAMINÓW
Powyższe Regulaminy mogą ulegać zmianom. O zmianach Regulaminów i o terminach obowiązywania zmian Serwis poinformuje na stronach internetowych alewczasy.pl.



ZAŁACZNIK NR 2 DO REGULAMINU


Darmowe ogłoszenia do 31.12.2018